Danh mục sản phẩm
Chào mừng bạn đã đến với nhuathanhluan.com

nhuathanhluan.com - Tin tức

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

…………………., ngày …… tháng …… năm 200… THƯ MỜI NHẬN VIỆC Kính gửi : Anh /Chị …………………………………………………………. ...

Xem thêm...

THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

Thang điểm phỏng vấn Thông tin chung Họ và tên ứng viên :…………………………………………………………………… Vị trí ứng cử :………………………………………………………………………….. Họ và tên giám khảo :…………………………………………………………………. Thời gian phỏng vấn...

Xem thêm...

MẪU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

...

Xem thêm...

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG % doanh số khách hàng mới: Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số. Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu? ...

Xem thêm...

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Xem thêm...